REGULAMIN HAPPENINGU – Zabawa sportowo-edukacyjna

 

1. Organizator: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Miejsce: Plac Grunwaldzki Gorzów Wlkp.

3. Termin: Wydarzenie odbędzie się 30.05.2019 r. (czwartek) w godzinach 9-15. Zbiórka uczestników na Placu Grunwaldzkim o godz. 9:00. Start planowany jest na godzinę 9:30.

4. Uczestnicy: Każda osoba, która zgłosi się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.happeninguliczny.pl do 29.05.2019r. do godziny 10:15.

5. Nie dopuszcza się używania materiałów własnych.

6. Maksymalny czas wynosi 180 minut.

7. Przedmiotem jest znalezienie 10 punktów (według mapy otrzymanej na starcie) i odpowiedzenie na pytania w poszczególnych punktach. 5 pytań dotyczących Historii PCK, 5 dotyczących historii miasta Gorzowa Wlkp. Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje pieczątkę. Wygrywa osoba, która w najkrótszym czasie wróci na metę ze wszystkimi pieczątkami.

8. Na uczestników happeningu czeka moc atrakcji

9. Organizatorzy happeningu zapewniają:
• kartę uczestnika,
• osoby do obsługi happeningu.

10. Bezpieczeństwo:
• uczestnicy wydarzenia zobowiązani są przestrzegać regulaminu i poleceń osób prowadzących happening.

11. Nagrody:
• Organizator przyzna regulaminowe nagrody: Każdy uczestnik otrzyma upominek.
• Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Postanowienia końcowe:

 Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe tylko dla celów happeningu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 Happening odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz interpretacji niniejszego regulaminu.

 Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem happeningu.